Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych

przez Złotowski Dom Kultury

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Złotowski Dom Kultury jest:

a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

b. dokonanie zgłoszenia na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa) 
u prowadzącego zajęcia lub koordynatora.

c. w przypadku nieletnich zgłoszenie dokonywane jest przez rodzica/opiekuna,

d. dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację w części II formularza zgłoszeniowego lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Zajęcia prowadzone są w Złotowskim Domu Kultury przy al. Piasta 26, 77-400 Złotów 
w miejscu i godzinach wyznaczonych przez Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury.

2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie harmonogramu przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć, o czym instruktor poinformuje uczestników zajęć lub ich rodziców/opiekunów.

4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć (rodziców/opiekunów), lub po zamieszczeniu informacji na stronie internetowej lub fanpage’u. 

III. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia.

2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania zajęć przez dziecko po ich zakończeniu. 
W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.

3. Dzieci w wieku do pięciu lat mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

4. W przypadku zadeklarowania zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz Złotowski Dom Kultury nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.

5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.

6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Złotowskiego Domu Kultury.

7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

9. Złotowski Dom Kultury nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Złotowskiego Domu Kultury.

12. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika Złotowskiego Domu Kultury.

13. Zabrania się przebywania na terenie Złotowskiego Domu Kultury osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.

14. Na terenie Złotowskiego Domu Kultury obowiązuje zakaz palenia oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu.

15. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor Złotowskiego Domu Kultury.

IV. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 

1. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez Złotowski Dom Kultury wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje Cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury.

2. Opłaty za zajęcia należy uiszczać z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc:

- za wrzesień opłaty przyjmowane są w terminie od 15.09 – 30.09;

- w przypadku późniejszego zapisu na zajęcia dopuszcza się późniejszą datę wpłaty, natomiast w przypadku zapisu po 15-tym dniu miesiąca uczestnik uiszcza połowę ustalonej opłaty,

3. Opłata za dany miesiąc naliczana jest bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca.

4. W przypadku uzasadnionej nieobecności uczestnika na zajęciach, potwierdzonej przez rodzica/opiekuna odpłatność za dany miesiąc oraz możliwość odpracowania zajęć w innym terminie podlega uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym oraz Dyrektorem Złotowskiego Domu Kultury.

5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych w ZDK itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury.

6. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty do 10-tego dnia miesiąca nie może brać udziału w zajęciach.

7. Zawieszenie pobierania opłat następuje w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć potwierdzonej przez rodzica/opiekuna, dostarczonej pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: biuro@zdk.zlotow.pl

8. W Złotowskim Domu Kultury prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie podnajmu sali w ZDK w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji Złotowski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

V. FORMY PŁATNOŚCI 

Płatności za zajęcia można dokonywać przelewem na konto Złotowskiego Domu Kultury, numer rachunku bankowego 36 8941 0006 0027 9998 2000 0010, z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, termin i miesiąc.

VI. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE ZŁOTOWSKIM DOMEM KULTURY 

1. Podmioty współpracujące ze Złotowskim Domem Kultury tj. organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła i inne formy zorganizowanej działalności (np. zespoły regionalne itp.), działające na terenie Gminy Miasta Złotów korzystają z obiektu Złotowskiego Domu Kultury po uzyskaniu zgody Dyrektora i ustaleniu warunków korzystania.

2. Podmioty współpracujące mogą podpisać ze Złotowskim Domem Kultury umowy o współpracy.

3. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami, zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.

4. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Złotowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych 
z działalnością Złotowskiego Domu Kultury. Udział w zajęciach jest jednoznaczny 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 18 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

2. Złotowski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.

3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Złotowski Dom Kultury poza budynkiem:

a. w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (np. park, Stadion Miejski 
w Złotowie), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,

b. zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Dyrektor Złotowskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Złotowskiego Domu Kultury jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Złotowskiego Domu Kultury.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.